Algemene voorwaarden

-Verblijf en rijden op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade, ongevallen e.d. De ruiters dienen bij voorkeur een familiale verzekering (BA) en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten.

-Door de ruiter aan- en toegebrachte schade wordt bij de ruiter en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in rekening gebracht.

-Tenue verplicht: goedgekeurde cap, rijlaarzen, elastische broek (zonder naden binnenzijde).

-Niet toegestaan: lange sjaal, lange jas, overdaad aan sieraden.

-Rijlessen gaan door op woensdagmiddag en zaterdag overdag.

-Honden niet toegelaten.

-Wasplaats na gebruik schoon achterlaten.

-Afvalbak gebruiken betekent een schoon terrein. Eigen afval (lunchzakjes, drinkkartons enz.) dienen mee naar huis genomen te worden.

-Mest op paden, gangpad, rijpiste enz. door paard/pony veroorzaakt verwijderen.

-Tuig na gebruik reinigen, bit schoonmaken.

-Poetsspullen na gebruik opbergen.

-Zadeldekjes te drogen of luchten hangen op daarvoor bestemde plaats.

-Vóór 1e rijles v.d. dag uiterlijk dienen ruiters die het eerste uur les krijgen een half uur van tevoren aanwezig zijn: pony verzorgen en opzadelen.

-Na de laatste rijles van de dag afzadelen en pony nazorg geven door ruiters die het laatste uur les hebben gekregen.

-Zonder toestemming is het niet toegestaan naar de andere paarden te gaan.

-Zonder toestemming is het niet toegestaan de weides te betreden en zich elders op het perceel, de gebouwen incluis, te begeven.

-De pony’s en paarden mogen niet gevoederd worden (brok, hooi enz.).

-Lessen moeten 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders wordt de les aangerekend.
Uitgezonderd hierop is overmacht, (ernstige) ziekte en noodgevallen. Een afgezegde les dient binnen 2 weken te worden ingehaald, dag en tijdstip in overleg. Schoolvakanties worden hierbij niet meegerekend. Alsnog afgezegde inhaallessen worden niet nogmaals ingehaald, deze lessen worden niet terugbetaald.

-Cursussen welke onderdeel uitmaken van het opleidingstraject dienen verplicht gevolgd te worden.Deze cursussen zijn gratis en zijn onderdeel van het lesabonnement. Andere cursussen kunnen vrijwillig gevolgd worden tegen vergoeding.

-Wijzigingen tarieven voorbehouden.

-Rittenkaart dient vóór aanvang van de eerste les betaald te zijn. De rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Voortijdig beëindigen van de opleiding leidt niet tot terugbetaling.

-Vanwege de gezondheid van de pony hanteren wij een lengte- en gewichtslimiet.

-Vóór aanvang van de 1e rijles dient Ruiterhof Op den Boomen in het bezit te worden gesteld van een compleet ingevuld gegevensformulier de leerling betreffende.

-Aanwijzingen door Ruiterhof Op den Boomen en de door de Ruiterhof uitgevaardigde regels dienen door de ruiter en zijn/haar begeleider(s) immer te worden opgevolgd.

-Van de ruiters wordt verwacht dat zij elkaar met respect benaderen en elkaar accepteren, zowel te paard als te voet. Iedere ruiter dient bij de activiteiten van Ruiterhof zijn best te betrachten en deze met een positieve grondhouding uit te voeren. Mocht dit naar de bevinding van Ruiterhof niet of onvoldoende worden betracht en houding en gedrag na een eerste mondelinge waarschuwing niet verbeteren zal de ruiter worden verzocht de Ruiterhof te verlaten.

-De ruiter en haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger erkennen dat het paard een levend wezen is, zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
De ruiter neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit het Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de ruiter.

-Bij de aankoop van een rittenkaart of middels de betaling per (groeps)les verklaart de ruiter of zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) via de website of een inkijkexemplaar kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze integraal te accepteren.

-Roken in en om de accommodatie(s) en terreinen is niet toegestaan.

-Ruiters dienen op het afgesproken tijdstip te worden afgehaald dan wel het terrein te verlaten i.v.m. toezicht en veiligheid.

-Ruiters die langer mogen blijven dienen te voorzien in hun eigen eten en drinken.

-De ruiter en haar/zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers stemmen in met de bepalingen in deze voorwaarden, voor nu en in de toekomst, en dat vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

Comments are closed.